පර්චස් 46.5ක ඉඩමක් Poruwadanda

For sale by Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. MEMBER 1 Jul 3:16 pmHorana, Kalutara

Rs 135,000 per perch

දර්ශණීය කෙත් යායක් මූණත පිහිටා ඇති පර්චස් 46.5ක වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට..පානදුර රත්නපුර බස් මාර්ගයට මීටර 800යි.
පිරිසිදු ඔප්පු සහ පුළුල් මාර්ග සහිතයි.
විස්තර සඳහා අමතන්න


Address:
Poruwadanda
Land type:
Residential
Land size:
46.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0776311547

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real EstateShare this ad
Promote this ad

More ads from Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.