තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල හා පර්චස් 29ක ඉඩම - මැල්සිරිපුර

Posted on 28 Apr 4:11 pm, Ibbagamuwa, Kurunegala

Rs 70,000,000
Negotiable
Property type:
Building
Address:
231,දඹුල්ල පාර මැල්සිරිපුර
Size:
4,200 sqft
Description
For sale by
Gihan Sanjeewa
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Gihan Sanjeewa
0776366671
0779884866
0764046244