පර්චස් 10ක ඉඩම සහිත ගෙයක් විකිනිමට - නෙළුව

Posted on 01 Jun 9:23 pm, Galle, Galle

Rs 800,000 total price
Address:
Galle,Neluwa Mawanaana
Land type:
Commercial
Land size:
10.0 perches
Description
For sale by
malith
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact malith
0718188945