පර්චස් 100යට වැඩි ඉඩම් අවශ්‍යයි

Wanted by Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. MEMBER30 Jul 10:41 amKalutara, Kalutara


පර්චස් 100යට වැඩි ඉඩම් අවශ්‍යයි
පදිංචියට ඉතා සුදුසු
ප්‍රධාන මාර්ගයන්ට ආසන්න ඉඩම් අවශ්‍යයි

අමතන්න

Report this ad

Contact

  • 0727480480

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real EstateShare this ad
Promote this ad

More ads from Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.