පර්12 ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට රයිගම - අඟුරුවාතොට පාර

Posted on 10 Aug 1:30 am, Bandaragama, Kalutara

Rs 800,000 total price
Address:
රයිගම - අඟුරුවාතොට පාර
Land type:
Residential, Other
Land size:
12.0 perches
Description
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Lakdinu Housing & Investments (HORANA)
0727480480