පර් 10ක ඉඩම විකිණීමට - රුවන්වැල්ල

For sale by imesh 26 Nov 9:08 amRuwanwella, Kegalle

Rs 875,000 total price

Negotiable


පිරිසිදු ඔප්ප හා ලියකියවිලි
ජල විදුලි ලබා ගැනීමේ පහසුකම්
පදිංචිය සදහා සුදුසු වේ.
රුවන්වැල්ල නගරයට මිනි 15ක දුර.
ඉක්මනින් විකිණීමට.

මිල ගන්න සාකච්ඡා කල හැක.


Address:
1 කනුව, රුවන්වැල්ල
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0772879936
  • 0710180350

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad