පොලොන්නරැවෙන් ඉඩමක් අවශ්යි

Wanted by Kaduruwela | ROYAL E Shop 2 Nov 10:46 pmPolonnaruwa, Polonnaruwa


නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩමක් අවශ්යි.

# කදුරැවෙල , පොලොන්නරැව හා නවනගරය නගර සීමාව තුල පමනි.
# ප්රමානය පර්චස් 20ක් හෝ ඊට වැඩි විය යුතුයි.
# මිල රැ. ලක්ෂ 15ට අඩු ඉඩම් පමනි
> සියලු විස්තර සමට අමතන්න

* බෝකර්ලා ඵපා.


Report this ad

Contact

  • 0776487757

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad