පොළොන්නරුව නගරයෙන් අගනා බිම් කොටසක් විකිනීමට (තෝපාවැව පාසැල ඉදිරිපිට)

Posted on 04 Sep 12:55 pm, Polonnaruwa City, Polonnaruwa
Rs 400,000 per perch
Negotiable
Address:
රවුම් පාර, පොළොන්නරුව
Land type:
Residential
Land size:
29.0 perches
Description
For sale by
jayaru
Promote this ad
Contact jayaru
0789750755
0715636678