පොල් ගස් සහිත ඉඩමක්/හොරණ

Posted on 15 Sep 8:54 am, Horana, Kalutara

Rs 85,000 per perch
Land type:
Residential
Land size:
24.7 perches
Description
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Lakdinu Housing & Investments (HORANA)
0768273000