ප්ලයි වුඩ් නිෂ්පාදිත ඇසුරුම් අංශ සේවක - කතරගම

ප්ලයි වුඩ් නිෂ්පාදිත ඇසුරුම් අංශ සේවක - කතරගම

Posted on 24 Feb 11:15 am, Kataragama, Monaragala
Employer:
selecta shine
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 48,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Selecta Shine Advertising
MEMBER
Visit member's shop