පිරිසිදු කරන්නන් - මැලේසියා

Posted by Maleesha Foreign Employment Agency MEMBER15 Feb 6:49 amAnuradhapura, Anuradhapura

》 මැලේසියාවේ සුපිරි වෙළඳසල් සහ පිළිගත් ආයතන සඳහා මෙම අබෑර්තු ලැබී ඇත.
(පිරිමි අයදුම්කරුවන් පමණයි)

 Term and conditions -

➥ Salary: 1,100/= RM + OT (515/= RM)
(Rs. 70,000/=) ✔️
➥ Accommodation : Free
➥ Medical : Free
➥ Working hours : 8 hours + OT ; 6 days per week
➥ Age : 23 - 38 Yrs
➥ Male Workers Only

➥ All other terms and conditions of employment shall be in accordance with the low
regulations of the Malaysia.

➯ Job Approval Number : 2235/ADVT/01/20
➯ අය කිරීම රජයේ අනුමත ගාස්තු පමණයි

✍ ඔබගේ අයදුම්පත අදම අප වෙත යොමුකරන්න. Apply to renumaleesha@yahoo.com

☎ දුරකථන අංකය ලබා ගැනීමට Apply for this job ක්ලික් කරන්න.

No.396/15,
2nd Floor, Bandaranayaka Mawatha,
Anuradhapuraya

(Labour Licence No :2235)


Industry:
General Labour
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

Call Maleesha Foreign Employment Agency to apply

0776328734

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad

Promote this ad