පින්නවල සංචාරක කලාපයෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Mihikatha Property Sales MEMBER10 Oct 6:42 pmKegalle, Kegalle

Rs 500,000 per perch

Negotiable


කෑගල්ල රඹුක්කන ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පින්නවල සංචාරක කලාපයෙ සියලු පහසුකම් සහිත තැනිතලා ඉඩමකි.
පදිංචියට හෝ වෙනත් ඕනෑම වයාපාරයකට සුදුසුය.


Address:
කෑගල්ල පාර, රන්දෙණිය.
Land type:
Commercial
Land size:
11.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776434250

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Mihikatha Property Sales

Where Dreams Come Home


Share this ad

Promote this ad