පින්නවල සංචාරක කලාපයෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Mihikatha Property Sales MEMBER10 Oct 6:39 pmRambukkana, Kegalle

Rs 70,000 per perch

Negotiable


හිරිවඩුන්න පොල්ගහවෙල පාරට මීටර් 250 ක් දුරින් සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා පිහිටි සියලුම පහසුකම් සහිත තැනිතලා ඉඩමකි.


Address:
ඕවෙල පාර, අන්දිරමඩ, හිරිවඩුන්න.
Land type:
Residential
Land size:
21.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0776434250

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Mihikatha Property Sales

Where Dreams Come Home


Share this ad

Promote this ad