පිළියන්දල / බණ්ඩාරගම පිහිටි තනි මහල් නිවස විකිණීමට

Posted on 14 Jan 4:40 pm, Kesbewa, Colombo
Rs 5,500,000
Negotiable
Address:
kesbewa/ bandaragama
Beds:
2
Baths:
1
House size:
950.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Description
Lalith Property Sales & Development
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact LPS
0779252135
0777120750
0722927445