පහත මාහලේ අඩක් නිමකරණලද නිවස විකිණීමට Beruwala

Posted on 23 Oct 4:26 pm, Beruwala, Kalutara
Rs 7,500,000
Negotiable
Address:
Mallabokka road, hettimulla, beruwala
Beds:
2
Baths:
2
House size:
2,400.0 sqft
Land size:
19.0 perches
Description
For sale by
Shashika Galappaththi
Promote this ad
Contact Shashika Galappaththi
0773988919