පෙරපාසල් ගුරුවරියන් අවශ්‍යයි - ගාල්ල

Posted by Sell Fast | Galle | Tera - Links
10 days

Job location
Galle
Company / Employer
Private Poster
Job type
Full Time
Minimum qualification
Certificate
Industry
Education
Business Function
Education & Training
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 10,000 - 13,000
Total vacancies
4
Maximum age
30
Gender preference
Female
Application deadline
2019-04-11
Required experience (years)
0

About the role

ගාල්ල නගරාසන්නයේ පෙර පාසලකට
පුහුණු / නොපුහුණු සහතික ලත් ගුරුවරියන් අවශ්‍යයි
ගායනය සහ නර්ථන හැකියාව ඇති
ඉංග්‍රීසි දැණුම ඇති අවිවාහක අය අයදුම් කරන්න
පලපුරුද්ද අනූව වැඩි වැටුපක් ගෙවිය හැක.
වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න
We are looking for a primary school teachers for our
primary school near Galle town.
Experience and inexperience teachers can apply
Must have the knowledge of Dancing and Singing.
Must have English knowledge
Salary can be consider with the experience have,
Must be unmarried
Call for more information