පදිංචියටත් ආයෝජනයටත් සුපිරි ඉඩම්

Posted on 11 Aug 4:32 pm, Bandaragama, Kalutara

Rs 175,000 per perch
Negotiable
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0711289289