පදින්චියටත් ආයෝජනයටත් කදිම ඉඩම් කලුතරින්

Posted on 13 Feb 3:40 pm, Beruwala, Kalutara
Rs 110,000 per perch
Negotiable
Address:
කලුතර නගරයට සමීපව
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Prestige Lands
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prestige Lands
0715239239