පදිංචියටත් ආයෝජනයාටත් ඉඩම් -පනාගොඩ

Posted on 17 Sep 4:53 pm, Hanwella, Colombo

Rs 400,000 per perch
Negotiable
Address:
වැලිපිල්ලෑව පාර, පනාගොඩ
Land type:
Residential
Land size:
6.0 perches
Description
Prestige Property ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands (pvt) ltd
0711168168