පෞද්ගලික ලේඛම් (ගැහැණු)

Posted by madhava 20 Mar 7:38 pmJa-Ela, Gampaha

Sri Lak Freight Links ආයතනය ආනයන කටයුතු හා සම්බන්ධ ආයතනයකි. ආයතනයේ අධිපතිතුමාට සහයවීමට ගැහැණු ළමයෙකු අවශ්යවී ඇත. ස්වාධීනව වැඩකිරීමට හැකි රූමත්, දක්ෂ යන ගුණාංග වලින් අඩංගු විය යුතුය. කොළඹ ශාඛාවෙන්ද අයදුම්කෙරේ.

# තනතුර : පෞද්ගලික ලේඛම් (ගැහැණු)
===================================

# වගකීම් : අධිපතිතුමාට අදාළ පෞද්ගලික හා ව්යාපාරික කටයුතු හැසිරවීම

# සුදුසුකම් :
• වයස අවු 18-24 දක්වා
• පරිගණක හා ඉංග්‍රීසි භාෂා සාක්ෂරතාවය අමතර සුදුසුකමකි.
• පුහුණු / නුපුහුණු හා පාසැල් හැරගිය පුද්ගලයන්ටත් අයදුම් කල හැක.

#ප්‍රතිලාභ:

• වැටුප රු . 45,000 / - දක්වා යා හැක.
• පිටතට ගොස් වැඩකිරීමෙන් අමතර දීමනා ලැබීම
• නවාතැන් පහසුකම් ලැබීම
• පිටරට සවාරි ලැබීම (ජපානය හා ඩුබායි)
• ප්‍රවාහන පහසුකම් ලැබීම
• නිදහස් කාලය

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට; Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

Sri Lak Freight Links
Ambalanmulla
Seeduwa

Sri Lak Freight Links is a company mainly handles importing of goods. A girl is needed to work under a chairman as a personal secretary. Must have good features, hardworking and can work independently. Vacancies are also from Colombo branch.

# POSITION: Sales Person
=======================
# REQUIREMENTS:

• Age between 18-24 years
• Computer literacy and English language knowledge is an additional qualification.
• Trained / untrained persons and school leavers can also apply.

# JOB ROLE:

• Must handle private and business work of the chairman.

#BENEFITS:

• Salary up to Rs. 45,000 / -
• Working in Outstation can receive additional Bonuses.
• Will receive Accommodations
• Foreign visits (Japan and Dubai)
• Can have transport.

# HOW TO APPLY:

If you feel you are the right individual for the above job Please call for more details. Receive to Phone number Click on; Click to apply;

Sri Lak Freight Links
Ambalanmulla
Seeduwa


Salary:
Rs 45,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline is over
Last date to apply for this job is over!
Call madhava to apply

0765549051

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline is over


Share this ad
Promote this ad

Similar ads