පැරණි නෝට්ටු විකිණීමට

For sale by Collectible Store MEMBER29 Jan 2:55 pmGampaha, Gampaha

Rs 275

1982 /85/89/90 කාල වකවානුවේ භාවිතා කල රැපියල් 20/50/100 නෝට්ටු ර.275 එකක්.තවත් නෝට්ටු රැසක් සාදාරණ අඩු මිල ට මිලදී ගන්න දැන්ම අමතන්න.
Real photo attached .rs 275 each .hurry up quick sale.call me for more notes for very reasonable pricess .


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0711467878

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Collectible Store

Best Products for YouShare this ad
Promote this ad

More ads from Collectible Store