පොල් ඉඩමකි පර්චස් 20 - බිංගිරිය

Posted on 21 May 1:57 pm, Bingiriya, Kurunegala
Rs 250,000 total price
Negotiable
Address:
Bingiriya
Land type:
Residential
Land size:
20.0 perches
Description
For sale by
Hiru Fernando
Promote this ad
Contact Hiru Fernando
0774517015
0785370712