පාවහන් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සහයක - මත්තේගොඩ

පාවහන් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සහයක - මත්තේගොඩ

Posted on 21 Jul 10:50 pm, Maharagama, Colombo
Employer:
JL lanka company
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 54,000
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
JL Lanka Company (Pvt) Ltd.
MEMBER
Member since October 2020
Visit member's shop