පාරම්පරික උඩරට මුල් ඇදුම් සහ ආභරණ

For sale by Ahalepola Nilame Abarana MEMBER 9 Dec 11:54 amKadawatha, Gampaha

Rs 35,000

Negotiable


පාරම්පරික උඩරට මුල් ඇදුම් සහ ආභරණ,පෝරු චාරිත්‍ර,ආදී කටයුතු එකම ස්ථානයකින්


Service type:
Wedding
Report this ad

Contact

  • 0718276241
  • 0716459827
  • 0775305476

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Ahalepola Nilame Abarana

Best Services ProvidedShare this ad
Promote this ad