පාදුක්ක- ඉහළ බෝපෙ ඉඩමක් විකිණීමට

Posted on 08 Aug 1:41 pm, Padukka, Colombo

Rs 1,275,000 total price
Negotiable
Land type:
Residential
Land size:
12.5 perches
Description
For sale by
Sanjeewa
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Sanjeewa
0773447092
0711923030