ඔෂධ සoයෝජක (Dispenser)

Posted by Nawaloka Hospitals Plc 8 Oct 4:00 pmColombo 2, Colombo

Negotiable

Negotiable


CM#Subscriber.

හදිසි ඇබැර්තු

ඔෂධ සoයෝජක (Dispenser)

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ , උසස් පෙළ සමත් අයදුම්කරුවන් හැකි ඉක්මනින් අයදුම් කරන්න.

ඊ - මේල් : vacancy@nawaloka.com

කරුණාකර දින 14 ක් ඇතුළත අයදුම් කරන්න

තෝරා ගන්නා අයදුම්කරුවන් සදහා ආකර්ෂණීය වැටුප්

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Negotiable
Industry:
Medical / Biotech
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safeShare this ad
Promote this ad