ඔබට විශේෂ ණය පහසුකම් Suzuki Every joint

For sale by FAST VEHICLE LOANS MEMBER13 May 12:46 pmBattaramulla, Colombo

Rs 1,439

🏦🏦👉 විස්තරය/Details 👈 🌞🏦🏦

👉 ඔබ මහන්සි උපයන මුදලින් එපා වැඩිපුර පොලී ගෙවන්න..එන්න අවම වාරික සමග වැඩිම ණය මුදලක් අපෙන් ගන්න...🚩🚗🚕🚌🚎🏎🚓🚑🚒🚐🚚🚔🚘🚖

🚘 ☁️☁Are you looking leasing or loan for your current use or dream vehicle? up to 90% & payments for 07 years...( LOWEST RATE IN THE MARKET ) 🚗🚕🚘🚖🚚

✔️🏦 ලංකාවේ ඕනෑම මූල්‍ය ආයතනවලට වඩා අඩුම වාරිකය දැන් අපෙන්...💆💯

💯 offfer Lowest Monthy Rentals in the market 🚘

ලංකාවේ විශාලතම ආයතනයක් වන අප වෙතින්  වැඩිම මුදල සමග අවම වාරිකය ඔබට ලබා දෙයි✔️

ලීසිං ගන්න දැන් රට වටේ යන්න ඕන නෑ ... කතා කරන්න අපිට ,අපි එන්නම් ඔබේ ලගටම.

ඕනෑම ලියාපදිංචිකල නොකල ඕනෑම වාහනයකට පැයකින් ලීසිං⏳⏳⏳

🔆අලුත් අවුරුද්දට අලුතෙන්ම ඔබගේ සිහින වාහනය ඔබේම කර ගන්න.. අදම අමතන්න🔆

ඔබේ අතේ ඇති මුදලට සරිලන ලීසිං විසදුම් අපෙන් පමණයි... 💰💰💰💰

🚘 ☁️☁Are you looking leasing or loan for your current use or dream vehicle? up to 90% & payments for 07 years...( LOWEST RATE IN THE MARKET ) 🚗🚕🚘🚖🚚

👆ඉහත සදහන් 1499/- speed draft සදහා දක්වා ඇත...👆

🔴 We have mention 1499/- for speed draft,we cant consider for vehicle loans & leasing above rental 👈👈

🌞 🗑 if u need we can cosider structure/ Bulk payments also (අවශ්‍යනම්  අවසාන වාරිකයට bulk payment යොදා ලබා ගත හැක) 💰

VEHICLE LEASING

✔️ 80% form Selling price - unregistered
🚗🚗 ANY REGISTERED OR UN REGISTERED VEHICLES🎡

✔️Approval within 2 hours
✔️ Unbelievable & Unmatchable Loan Facility
✔️Effective rate
✔️Lease up to 07 years
✔️No need guarantors
✔️Minimum Documents
✔️Fast & friendly doorstep service
✔️Flexible plans to suit ur budget
✔️highest rebate for early settlements
✔️Early settlements penalty waved off....
✔️Lowest rate in the market

💯 අවුරැදු 7 ක් සදහා ගෙවීමේ පහසුකම.
💯ලංකාවේ අවම වාරිකය..
💯එක් දිනකින් වාහනය ඔබ අතට
💯අවම ලියකියවිලි.
💯කඩිනම් සුහද ශීලී සේවය.
💯ඉක්මනින් අමතන්න .....📞

🕉 ☪ அனைத்து விதமான நிதியியல் சேவைகள்
வாகன கடன்கள், வாகன குத்தகை ,வீட்டு கடன் ,
தொடர்புகொள்ள அழையுங்கள் 📞

🕯 Conditions Apply

CALL FOR MORE DETAILS.


Service type:
Commercial Vehicle Services
Report this ad

Contact

  • 0777289005

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
FAST VEHICLE LOANS

Best Services ProvidedShare this ad
Promote this ad

More ads from FAST VEHICLE LOANS