ඔබේ ව්‍යාපාරය මීලඟ පියවරට රැගෙන යන්න

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER 2 Sep 4:18 pmKotte, Colombo


ඔබේ ව්‍යාපාරය මීලඟ පියවරට රැගෙන යන්න

ඔබගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කාර්යක්ෂම සහ පහසු කරගැනීමට අප ලබාදෙන සේවාවන්

- Web Designing
- Software development
- Android app development
- iOS app development
- IT service providing
- Business automation

Contact us


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

  • 0115812710
  • 0776485039
  • 0714126559

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad