නවාතැන් පහසුකම් නුවර එළිය.

For rent by MANJULA SAMAN KUMARA MEMBER20 Sep 9:37 pmNuwara Eliya, Nuwara Eliya

Rs 1,000 /night

Negotiable


නවාතැන් පහසුකම් නුවර එළිය.
ග්‍රෙගරි වැව ආසන්නයේ.
Near Gregory lake

*Single Room 1000/=
One person can sleep, Private room with attached Bathroom,Hotshower

*Double Room 1500/=
Double or twin Beds with attached Bathroom,Hotshower.

*Family Room 2000
Two Double beds (4 person can sleep) with attached Bathroom, Hotshower extra person 500/=

*Balcony Room 2000/=
Double or Triple room with Bathroom Hotshower. T. V. private Balcony, Extra person 500/=

*House 5000 upwards
4 Bedroom House with 2 Bathroom, 10 heads, Hotshower kitchen, gas, T. V sitting area, extra person 500/=

*Budget rooms
Budget Rooms available for cheap rates,
2 room with one bathroom,
Shard bathroom with double room.

This rates off Season, please contact for the seasons rates ,

Check in time. 1. pm
Check out time 11. am

More details, images

Registered Guest House,


Address:
Lake View Holiday Home
Property type:
Holiday bungalow
Beds:
1
Baths:
1
Report this ad

Contact

  • 0777771890

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
MANJULA SAMAN KUMARA

Perfect Property Solutions For You


Share this ad

Promote this ad