නව නිවස විකිණීමට - හොරණ

Posted on 31 Jul 6:17 pm, Horana, Kalutara
Rs 7,500,000
Address:
හොරණ ,නාරගල ,ගෝවින්න
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,300.0 sqft
Land size:
21.0 perches
Description
Lion Brokers Horana
MEMBER
Member since November 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0719252452