නුවර පාරට නුදුරින් අයොජනයට සුදුසු වටිනා බිම් කොටස් කිහිපයක් - මිරිස්වත්ත

Posted on 24 Feb 1:17 am, Kelaniya, Gampaha
Rs 190,000 per perch
Negotiable
Address:
මිරිස්වත්ත මල්වතුහිරිපිටිය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0713447447