නනිවාස ඉදිකිරිමම

For sale by Priyadarshana Construction MEMBER11 Feb 5:50 pmNugegoda, Colombo


ඔබ නිවසක් ඉදිකිරිමෙ අදහසින් සිටිනම් අදම අප අමතන්නන.
අත්තිවාරමෙ සිට ඔබ නිවසේ

සියලුම දිකිරිම් සාදාරන මිලගනන් යටතෙ ඉකමනින් නිමකර දෙමි.

අත්තිවාරම් දැමිම. කොන්කිුට් දැමිම.බිත්ති බැදිම.කපරාරැ කිරිම.ටයිල් අැතිරිම අැතුලු සියලුම ඉදිකිරිම් දකස පලපුරැද්ද සහිත සෙවක පිරිස් මගින් ඉතාවිස්වාසවන්තව සියලුවැඩ නිමකරදෙමි.


Service type:
Building / Construction
Report this ad

Contact

  • 0773661174

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Priyadarshana Construction

Best Services ProvidedShare this ad
Promote this ad