නළ ජලය සහිත සුපිරිම ඉඩම ගාල්ල තලගහ

Posted on 15 May 8:07 pm, Karapitiya, Galle

Rs 235,000 per perch
Address:
ගාල්ල, කරාපිටිය, තලගහ.
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Colin Properties (Pvt) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Colin Properties (Pvt) Ltd
0762420450
0768174116