නිවසක් විකිනිමට - කෑගල්ල

For sale by nuwansiri 7 Aug 12:57 pmKegalle, Kegalle

Rs 6,000,000

Negotiable


🏛️කෑගල්ල ටව්මට 2km
🏛️කෑගල්ල හොස්පිටල් 2km
🏛️කෑගල්ල school වලට දුර 2.5km
🏛️බුලත්කොහුපිටිය පාරට මුහුනලා පරගම්මන ඇති මෙම නිවස විකිනිමට,
බාත්රුම්,කුස්සිය,සාලෙ,කාබර 2 ඇත
මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් විකිනිමට


Address:
paragammana,bulathkohopiti road,kegalle
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,600.0 sqft
Land size:
12.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0716166933
  • 0773357760

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad