නිවසක් විකිනීමට පදුක්ක

Posted on 10 Oct 9:43 am, Padukka, Colombo
Rs 8,500,000
Negotiable
Address:
337/1,වග බටහිර ,තුම්මොදර
Beds:
4
Baths:
1
House size:
1,850.0 sqft
Land size:
40.0 perches
Description
For sale by
Ashoka Kad
Promote this ad
Contact Ashoka Kad
0761357410