නිවසක් කුලියට දීමට කරාපිටිය

Posted on 08 Aug 5:32 pm, Karapitiya, Galle

Rs 20,000 /month
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,000.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Description
For rent by
Sumithra Sumithra
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Sumithra Sumithra
0765487313