නිවසක් අවශ්‍යය

Wanted by lahiru 12 Sep 3:34 pmBadulla, Badulla


7 අඩු නිවසක් සහිත ඉඩමක් ලබා ලබා ගැනිමට අවශ්‍යය බදුල්ල පස්සර බණ්ඩාරවෙල ආසන්නයෙන් Text Only

Report this ad

Contact

  • 0773293535

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad