නිවස විකිණීමට පාදුක්ක

Posted on 24 Oct 4:40 pm, Padukka, Colombo
Rs 4,500,000
Negotiable
Address:
45/3 බෙලිඅත්තවිල කහවල පාදුක්ක
Beds:
4
Baths:
2
House size:
2,775.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Description
For sale by
Chaduki Senanayeka
Promote this ad
Contact Chaduki Senanayeka
0761758512