නිවස සමග කඩ කාමර 2 විකිනීමට - දෙද්දුවාවල

Posted on 12 Apr 9:02 pm, Beliatta, Hambantota

Rs 12,000,000
Negotiable
Address:
බෙලිඅත්ත නාකුලුගමුව දෙද්දුවාවල
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,600.0 sqft
Land size:
13.5 perches
Description
For sale by
Dwsunil Sunil
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Dwsunil Sunil
0717509301