නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණිමට - කුරුණෑගල

Posted on 13 Sep 1:41 pm, Narammala, Kurunegala

Rs 7,000,000
Beds:
4
Baths:
1
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
2.5 acres
Description
For sale by
harsha
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact harsha
0777560598