නිවිතගලින් වටිනා බිම් කැබැල්ලක්

For sale by Supun Sandaruwan 4 Nov 4:02 pmRatnapura, Ratnapura

Rs 130,000 per perch

නිවිතිගල බෝමළුව පාරේ සිට සැතපුම් 1/2 දුරින් මෙම බිම් කැබැල්ල පිහිටා ඇත. මිල ගණන් කතා කර ගත හැක. නිවසක් තනා ගැනීම සදහා වඩාත් සුදුසු ඉඩමකි...අවශ්‍ය පරිදි බිම් කැබලි වලටද විකිනණු ලැබේ...


Address:
Mahawela , East , Nivithigala , Rathnapura
Land type:
Residential
Land size:
30.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0715780391
  • 0712653257

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads