නිවාස සැලසුම්.

For sale by 360 Architectural Design MEMBER 9 Jul 7:12 amPiliyandala, Colombo


- Architectural House Plans.
- Council Approved Plans (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව)
- Electrical Drawings
- Plumbing Drawings
- All services Drawings
- All detail Drawings

ඔබගේ සිහින නිවස සැබෑවක් කරගන්නට.
සියලුම සේවාවන් සමගින් සියල්ල එකම ස්ථානයකින්,

වාස්තු විද්‍යානුකූලව, සිහින නිවස සැලසුම් කරගන්න ගැනීමට අදම අප අමතන්න.
360 Architectural Design


Service type:
Building / Construction
Report this ad

Contact

  • 0718081174

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
360 Architectural Design

Best Services For YouShare this ad
Promote this ad

More ads from 360 Architectural Design