නිවාස/ඇනෙක්ස් මරුවට Lorry for Hire

For sale by New City Movers MEMBER 2 Dec 2:41 pmDehiwala, Colombo


New City Movers
Lorry For hire and moving
All Kind Of House And Office Moving Service
නිවාස කාර්යාලය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය
සඳහා ලොරි හයර් සේවකයන් සමඟ අඩුම මුදලට
දම්රෝ ,ඇල්ෆා, ආර්පිකෝ ඇතුලු ඕනෑම ගෘහ භාන්ඩයක් ගලවා ප්‍රවාහනය කර නැවත සවිකර දීමට පළපුරුදු සේවකයන් අප සතුයි.ගෙවල් කාර්යාල මාරුව ඉක්මනින් විශ්වාස වන්තව හා පරිස්සමට කරගැනීමට නම් නමක් ඇති විශ්වාසය දිනා ඇති පළපුරුදු සේවකයින් සහිත පිලිගත් ආයතනයකට එම කාර්ය්ය භාර දෙන්න
වැඩි විස්තර සදහා දැන්ම අමතන්න


Service type:
Commercial Vehicle Services
Report this ad

Contact

  • 0766929094
  • 0719368910
  • 0775263263

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
New City Movers

Transport of all items & House moving


Share this ad

Promote this ad

More ads from New City Movers