නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - දන්කොටුව

නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - දන්කොටුව

Posted on 14 Jan 9:13 pm, Dankotuwa, Puttalam
Application deadline: 14 Apr 2021
Employer:
kithlanka
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 49,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
Application deadline:
2021-04-14
About the role
Promote this ad