නිරවුල් ඔප්පු සහිත පාටිෂන් ඉඩමක් විකිනීමට

For sale by Shanta abeywickrama 24 Mar 2:14 pmAkuressa, Matara

Rs 6,500,000 total price

Negotiable


Sinhala Description-
අකුරැස්ස බංගම පාරේ එරමුදුගොඩ පිහිටි (අකුරැස්සේ සිට 6km පමණ) නිරවුල් අක්කර 2.6 පාටිෂන් ඉඩමක් වහාම විකිණේ. තේ,කුරුදු වගාවට ඉතා සුදුසුයි.
English Description-
2.6 Acres of land in Eramudugoda on Akuressa Bangama Road (about 6km from Akuressa) for immediate sale. Tea is very suitable for cinnamon.


Address:
අරඹේවෙලවත්ත, එරමුදුගොඩ, මලිදුව, අකුරැස්ස
Land type:
Agricultural
Land size:
2.6 acres
Report this ad

Contact

  • 0714553688
  • 0714500687

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads