නගරය ආසන්නයෙන් ඉඩමක් ඉබ්බාගමුව

Posted on 18 Jun 2:52 pm, Habarana, Anuradhapura
Rs 1,275,000 total price
Address:
තල්ගොඩපිටිය,ඉබ්බාගමුව
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
15.0 perches
Description
SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop
Promote this ad
Contact SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
0706381381