නගර මධ්‍යයේ නිවස විකිණීම - හොරන

Posted on 28 Jun 4:31 pm, Horana, Kalutara
Rs 120,000,000
Address:
හොරන ටවුන්,රත්නපුර පාර,හොරන.
Beds:
5
Baths:
1
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
110.0 perches
Description
Lion Brokers Horana
MEMBER
Member since November 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0760590645