නෙළුවේ ගිං ගඟට මායිම් වූ ඉඩමක් විකිනීමට - A Land for sale in Neluwa

Posted on 01 Jun 2:51 pm, Galle, Galle

Rs 2,500,000 total price
Address:
Galle,Neluwa Mawanaana
Land type:
Commercial
Land size:
80.0 perches
Description
For sale by
malith
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact malith
0718188945