නේවාසික පහසුකම් දිය හැකි නව ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට - වෙන්නප්පුව

Posted on 03 May 12:25 pm, Marawila, Puttalam
Rs 5,500,000
Negotiable
Property type:
Address:
marawila
Size:
2,000 sqft
Description
Wayaba Properties
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact perera dinesh
0770778940