නේවාසික ඉඩම් කොටස් - නිටිටඹුව කිරිදිවැල පාර , රැක්ගහවිල

Posted on 10 Sep 7:30 pm, Nittambuwa, Gampaha
Rs 200,000 per perch
Address:
නිටිටඹුව කිරිදිවැල පාර , රැක්ගහවිල
Land type:
Residential
Land size:
12.5 perches
Description
Prestige Properties
MEMBER
Member since July 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prestige Properties
0713498498